Bogusław Molecki, Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

Wymiana informacji między towarzystwami i wspólne przedsięwzięcia – idea Rejestrów Centralnych

Referat na I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r.

Idea Rejestrów Centralnych związana jest z potrzebą wymiany informacji pomiędzy istniejącymi w kraju klubami miłośników transportu miejskiego. Dostępność niektórych danych (np. o imprezach) ma także duże znaczenie dla osób niezrzeszonych, lub wykazujących dopiero wstępne zainteresowanie dziedziną, wpływających jednak również na jej rozwój.

Obecnie funkcjonuje tylko jeden rejestr, mający miano centralnego, a mianowicie zlokalizowany na stronie WWW Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu Centralny Rejestr Imprez. Pasywny sposób prowadzenia tego rejestru doprowadził jednak do jego deprecjacji – tragiczną pomyłką jest bowiem fakt, że od Klubów wymaga się zgłaszania listy imprez, a następnie skazuje je na długi okres oczekiwania na publikację…

Na efekty nie trzeba było zbyt długo czekać – powstał stale uaktualniany spis imprez komunikacyjnych, prowadzony przez Macieja Szewczyka z Wrocławia. Spis ten jest rozpowszechniany pocztą elektroniczną, został również umieszczony na stronie WWW czasopisma Koleje Małe i Duże. Pomimo szeregu błędów (zarówno ortograficznych, jak i merytorycznych – jak np. informacja o powtarzających się co 2 tygodnie spotkaniach klubowych), zestawienie to w krótkim czasie zyskało czołową pozycję w kraju. W bardziej specjalizowanym (bo kierowanym tylko do miłośników komunikacji miejskiej) rejestrze poznańskim brakowało bowiem wielu informacji o imprezach „miejskich”, dostępnych w spisie ogólnym kol. Szewczyka…

Doświadczenie to powinno pokazać, że stworzenie rejestru w takiej postaci jest pomyłką. Założenia rejestrów centralnych powinny bowiem być następujące:

– rejestr zakładany jest przez osobę, która ma bardzo szeroką wiedzę o danym zagadnieniu i na bieżąco stara się ją uzupełniać;

– zadaniem Klubów przyznających rejestrowi status centralnego jest jedynie uznanie jego roli przez umieszczenie informacji o nim na swoich stronach WWW i nie popieranie projektów konkurencyjnych – wszystko ponad to powinno być dobrowolne;

– spis jest dostępny w dowolnym momencie na stronie WWW; użytkownicy mogą zapisać się na listę osób powiadamianych pocztą elektroniczną o zmianach w rejestrze; w uzupełnieniu – rejestr może być rozprowadzany podczas imprez w formie papierowej.

Podsumowując – rejestry centralne powinny podlegać stałej aktualizacji i uzupełnianiu. Tylko w ten sposób bowiem możemy liczyć na napływ młodych członków (jakże sprawnie posługujących się Internetem), a co się z tym wiąże – na istnienie naszych klubów w przyszłości.

W 2002 r. KMTM w Chorzowie Batorym umieścił na swojej stronie Rejestr Książek poświęconych historii komunikacji miejskiej w Polsce. Mam nadzieję, że właśnie dzisiejsze zgromadzenie pozwoli nadać temu rejestrowi miano Centralnego – oczywiście w myśl wyżej przedstawionych założeń.