Bogusław Molecki, Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

Wymiana informacji między towarzystwami i wspólne przedsięwzięcia – utworzenie korespondencyjnej Rady Klubów

Referat na I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r.

Należy zdać sobie sprawę, że pewne działania na polu miłośniczym kluby powinny podejmować wspólnie, w ramach całego kraju. Z góry przy tym należy założyć, że nierealnym jest organizacja spotkań przedstawicieli Klubów częściej niż raz – dwa razy w roku. W związku z tym powinien zostać powołany organ koordynujący wspólne działania.

Wydaje się, iż powoływanie federacji klubów na obecnym poziomie zaawansowania współpracy pomiędzy stowarzyszeniami jest przedwczesne. W związku z tym realna wydaje się jedynie propozycja wyboru koordynatora, którego jedynym zadaniem będzie spełnianie funkcji rozgłoszeniowej wśród klubów biorących udział w porozumieniu.

W przypadku powstania propozycji działania ogólnokrajowego, klub-pomysłodawca przesyłałby pisemny projekt akcji do koordynatora. Po otrzymaniu projektu, koordynator rozsyłałby kopie materiałów do wszystkich sygnatariuszy porozumienia (prócz inicjatora akcji, który popiera ją z założenia). W ustalonym czasie, kluby byłyby zobowiązane opowiedzieć się za, lub przeciw akcji. Ewentualne wyjaśnienia mogłyby być udzielane wyłącznie na drodze pytający – inicjator akcji, a czas ich udzielania nie wpływałby na termin odpowiedzi (szybkie udzielanie wyjaśnień jest w interesie inicjatora). Po spłynięciu odpowiedzi koordynator ogłaszałby wyniki głosowania. Przebieg akcji byłby ustalany wcześniej w projekcie, w związku z czym na tym zadanie koordynatora ulegałoby zakończeniu.

Aby ograniczyć koszty funkcjonowania koordynatora do minimum, korespondencja wychodząca powinna być kierowana przez niego pocztą elektroniczną. Z kolei aby spełnić warunki formalne, nadsyłanie projektu akcji przez inicjatora i nadsyłanie odpowiedzi przez sygnatariuszy porozumienia powinno odbywać się przy pomocy poczty tradycyjnej.

Do dyskusji pozostają dwie kwestie:

– długość czasu przewidzianego na odpowiedź: dla projektów pilnych proponuje się dwa tygodnie (w trakcie których jest w stanie zebrać się zarząd danego klubu), dla zwykłych – sześć tygodni (aby projekt mógł być przedyskutowany na zebraniu klubu);

– czy brak odpowiedzi może być uznany za wstrzymanie się od głosu.